Individuele therapie en ontwikkeling

Individuele therapie, leertherapie en supervisie

 

Individuele therapie

In het centrum AgapeBelgium zullen verschillende therapeuten individuele therapieën verzorgen.  U kunt bij ons terecht voor individuele therapie voor ...

  • angst- en onzekerheidsklachten
  • depressieve klachten
  • vragen over zingeving en spiritualiteit
  • omgaan met agressie en boosheid 
  • omgaan met rouw en afscheid
  • identiteitsproblematieken
  • traumaverwerking  
  • relatiebegeleiding

Aanmelding voor individuele therapie, kan per email of telefonisch.  Na aanmelding zult u uitgenodigd worden voor een intake.  Doel van de intake is om kennis met elkaar te maken en af te toetsen of we een samenwerking aan kunnen gaan.  Hiervoor dient het niet enkel "goed te voelen", maar zal de therapeut -samen met u- de probleemgebieden in kaart brengen.  De hulpvraag wordt helder gemaakt en -indien mogelijk- doelstelling(en) van de therapie geformuleerd. De therapeut dient na te gaan welke methode en werkvormen het best aangewezen zijn.  Indien de therapeut of u beslist de therapie niet te starten, omdat bepaalde vaardigheden "niet in huis zijn" om u het best te helpen of te ondersteunen, helpen wij een geschikte doorverwijzing te realiseren. 

Elke therapeut in het centrum Agape, is een geschoold therapeut en werkt onder supervisie.  Hij verbindt er zich toe jaarlijks zich bij te scholen of verder te specialiseren. 

Leertherapie

Als therapeut ben jij het belangrijkste therapiemiddel in het contact met de cliënt. Leertherapie geeft je de mogelijkheid persoonlijke thema’s te verkennen en hanteerbaar te maken. Deze ontwikkeling draagt bij tot een bewust leven enerzijds en een stevigere attitude als therapeut anderzijds. Je ervaart de verschillende dynamieken van een therapeutisch proces, je leert over de interventies en de manier waarop therapie bijdraagt tot groei, bewustwording en het bereiken van de gestelde doelstellingen.

De leertherapie is enkel bedoelt voor therapeuten in opleiding of voor werkende therapeuten. Wij bieden leertherapie aan voor dans- en bewegingstherapeuten en lichaamsgerichte psychotherapeuten.

Bij het volgen van leertherapie schrijf je na elke bijeenkomst een verslag. Na afloop van de sessies krijg je van de leertherapeut een attest waarop het aantal gevolgde uren leertherapie op vermeld staan.

 

Supervisie

Supervisie is een begeleid leerproces waarin een therapeut of hulpverlener zijn beroepsidentiteit ontwikkelt door zijn ervaringen te exploreren en erop te reflecteren met als doel zich de persoonlijke toepassing van het vak eigen te maken (Hanekamp).

Binnen supervisie vertrek je vanuit jouw eigen praktijk waarin je jouw handelen centraal zet als therapeut. De bedoeling van supervisie ligt in het bewust worden en verdiepen van eigen kwaliteiten, het verkennen van valkuilen en het vinden van antwoorden. Supervisie die wij aanbieden is afgestemd op dans- en bewegingstherapeuten, bewegingsanalisten, lichaamsgerichte- en ervaringsgerichte psychotherapeuten.

 

Individuele therapeuten; bij wie?

Niek Ghekiere (1976)

Stephanie de Bruijckere (1977)

Dirk Ghekiere (1954)

Lieve Verhelle (1956)

AddThis: